از تاریخ 95.10.22 ثبت مناقصات کشور در زمینه عمران ، ساختمان در سایت تخصصی صنعت ساختمان آغاز گردید.

این خدمت رایگان به کاربران سایت ، صرفا در جهت شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور و ایجاد بستر اطلاع رسانی سالم برای برخورداری تمام شرکتهای ساختمانی و عمرانی از اخبار مناقصات کشور ایجاد گردیده است .